ПОСВЕТЕНОСТ ОД 2010 ГОДИНА
НИЕ ГО СЛУШАМЕ ВАШЕТО СРЦЕ
Home     New Patient     Make an appointment     Medical Services   About                                                                                                           in     t

The main goal of the personnel of Private Medical Practice Cor-Medico is to provide a complete range of non-invasive cardiology diagnostics and treatment. Implementing contemporary diagnostic and following therapeutic guidelines, we are dedicated to achieving best prevention, diagnostic and treatment for your cardiac issues and to counsel the patients where and how to get the best medical care for non-cardiac issues.

 

Every member of the team is dedicated to the care of each patient. We are always present when and where most needed. Combining the expertise from both internal medicine and cardiology, allows us to cover wide range of medical issues, successfully fulfilling patient’s medical needs and demands.

Complete dedication to you and your health!

Available for you, anytime, anywhere!

Cor Medico Plus

Your personal doctor, always with you, 

always for you!

ТЕРАПИЈА

© 2018 COR Medico, PZU. All Rights Reserved.           

ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ:

 

 

ХЕМАТОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

*Крвна слика

*Седиментација

 

УРИНАРЕН СТАТУС

*Биохемиска анализа на урина

*Седимент на урина

 

БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

*Гликоза

*Холестерол

*триглицериди

*ХДЛ

*ЛДЛ

*Уреа

*Креатинин

*Мочна киселина

*Серумски железо

*Натриум

*Калиум

*Калциум

*Јонизиран калциум

*Хлор

*Магнезиум

*Фосфати

*АСТ

*АЛТ

*Г Г Т

*Вкупен билирубин

*Директен билирубин

*Вкупни протеини

*Албумини

*Глобулини

*Алфа амилаза

*Алкална фосфатаза

*Кисела фосфатаза

*ПАП

*ЛДХ

*ЦК

*ЦК-МБ

 

ХОРМОНИ

*ЛХ

*ФСХ

*Естрадиол

*Пролактин

*Прогестерон

*Тестостерон

*Кортизол

 

ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

*ТСХ

*Т4

*ФТ4

*Т3

*ФТ3

*Анти ТПО

*Анти Т Г

 

ТУМОРСКИ МАРКЕРИ

*СЕА

*СА15-3

*СА19-9

*СА125

*СА72-4

*ПСА

*АФП

*Ѕ100

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

*ЦРП

*АСЛО

*Ревма Фактор

*ИгА

*ИгМ

*ИгГ

*ХбА1Ц

*Феритин

*Тропонин

*Вкупен ИгЕ

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВИ

*О Г Г Т

*Лактоза толеранс

 

ДРУГИ КРВНИ АНАЛИЗИ

*Anti Helicobacter Pylori

*Helicobacter Pilory Ag

*CMVIgG

*CMVIgM

 

УРИНАРЕН СТАТУС

*Со стик

 

ШЕЌЕР ВО КРВТА

*Со апаратче

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + Извештај

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + ЕХО на срце + ЕХО на каротиди + ЕХО на тиреоидна жлезда + Извештај

 

ЕХО на абдомен

 

ЕХО на тироидеа

 

Комплетен преглед

(Анамнеза + Преглед + ЕКГ ехокардиографија + ЕХО на абдомен + ЕХО на каротиди + ЕХО на тироидеа + доплер) + Извештај

 

Анамнеза + Преглед + ЕКГ + Коронарен стрес тест

 

Холтер - ЕКГ (за ритам)

 

Холтер - АБП (за притисок)

 

Доплер

(периферни крвни садови)

 

Дневна болница +Инфузија (500 мл.)

 

Колор ЕХО - доплер на длабоки вени и артерии

 

Колор ЕХО - доплер на каротидни артерии 

 

Домашна посета без терапија

 

Консултација без резултати и извештај

 

Консултација со резултати

 

 

Менаџмент на ризик фактори (Советување за воведување на здрави животни навики)

 

Консултација со фитнес тренер

Таблетарна и ампуларна терапија (интравенска, интрамускулна и супкутана):

 

Антихипертензивна терапија, менаџмент на хипертензивни кризи

 

Антиаритмична и антикоагулатна терапија

 

Терапија за срцева слабост (хронична и акутна десносрцева слабост)

 

Третман на болка од различно потекло

 

Интравенска рехидратациона терапија (инфузија)

 

Интравенска/интрамускулна витамино-терапија

 

Инхалациона терапија за заболувања на респираторни органи

 

Оксигено-терапија

 

 

 

 РЕГИСТРИРАЈ СЕ...

Нашите пациенти, на едно место и истовремено имаат пристап до експертизи од областа на кардиологијата и интерната медицина, што пак од своја страна дава поинакво значење на секундарната здравствена заштита.